Subsidieregeling pilot klimaatadaptieve bedrijventerreinen

De gemeente Ede heeft een subsidieregeling vastgesteld voor ondernemingen, die zijn gevestigd op de Edese bedrijventerreinen. De regeling is een pilot en is bedoeld om bedrijfspanden en terreinen toekomstbestendig in te richten. De subsidie bedraagt totaal € 40.000 en is bedoeld voor een aantal geselecteerde bedrijven gelegen in het pilotgebied.

Vorig jaar is de gemeente gestart met de uitvoering van het programma klimaatadaptatie. Dit programma houdt in dat er gewerkt wordt aan ambities zoals het verminderen van hittestress, opvangen van hemelwater, beschermen van biodiversiteit, toevoegen van groen in het stedelijk gebied en het faciliteren van de energietransitie.

Toekomstbewust ondernemen

Bedrijventerreinen gaan een grote rol spelen in het halen van Edese doelen op het gebied van klimaatveranderingen en biodiversiteit. De pilot heeft als doel om te onderzoeken of de subsidieregeling op een juiste wijze inspeelt op de wensen van ondernemers. Indien gewenst wordt in het vierde kwartaal van 2022 onderzocht hoe deze pilot verder kan worden uitgebreid.

Pilot ‘hoog risico’ gebied

De pilot richt zich in eerste instantie op bedrijven gelegen binnen de straten: Frankeneng, Lumierestraat, Galvanistraat, Lorentzstraat en Morsestraat. Zij ontvingen hierover een brief. Door het veranderende klimaat ervaren ondernemers in dit gebied veel hinder door bijvoorbeeld wateroverlast tijdens hevige regenval en slechte arbeidsomstandigheden in tijden van hitte.

Subsidie aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd voor de realisatie van groene daken, groene bermen, groene carports, wadi’s en bomen. De subsidieregeling draagt bij aan verschillende beleidsdoelen zoals een klimaatbestendig, waterrobuust en duurzaam Ede. Tevens draagt de regeling bij aan het toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen.