Laboratorium

Hoe groeit Ede naar 2040? Bekijk de concept-Omgevingsvisie

Hoe wil Ede de komende jaren groeien? Het college van burgemeester en wethouders heeft daar een plan voor gemaakt dat nu in concept klaar is: de Omgevingsvisie. Over de Omgevingsvisie kunnen inwoners van Ede vanaf 20 september hun mening geven.

Schets

Wethouder Jan Pieter van der Schans: ,,De Omgevingsvisie geeft het antwoord op de vraag hoe we de groei van Ede de komende twintig jaar vormgeven. Het is een plan op hoofdlijnen, een schets die ons de komende jaren houvast geeft. Ede is een groene gemeente. Ons groene kapitaal willen we graag behouden. Daarom vormt de natuur de basis voor al onze ontwikkelingen. We stimuleren de biodiversiteit en ontwikkelen doen we natuurinclusief. We kiezen voor compacte groei en zorgen er zo voor dat Ede die groene en fijne gemeente blijft om te wonen en werken.’’

Mening geven

Op maandag 20 september organiseert de gemeente tussen 20:00 en 21:15 uur een online uitzending over de concept-Omgevingsvisie. Tot 30 september zijn er daarnaast op verschillende plaatsen in de gemeente bijeenkomsten. Inwoners kunnen een rapportcijfer geven aan de Omgevingsvisie via een online enquête, tussen 20 en 30 september. De uitzending volgen en aanmelden voor de bijeenkomsten kan op: www.ede.nl/omgevingsvisie. Daar is vanaf 20 september ook de link naar de enquête te vinden.

Wonen

De gemeente wil de komende twintig jaar 11.000 tot 15.000 woningen bouwen en kiest voor compacte groei. Om zoveel mogelijk groen te behouden wordt in Ede-Stad vaker gekozen voor hoogbouw. Bouwen binnen de huidige stad krijgt prioriteit. Daarnaast zijn er drie zoekgebieden voor woningbouw: Kernhem-Noord, De Klomp en de KennisAs Ede-Wageningen. De dorpen in het noorden van Ede bouwen voor eigen behoefte. In de stad en in het zuiden wordt ook gebouwd voor de bovenregionale groei. Ede wil een leefomgeving die voor iedereen toegankelijk is en uitnodigt tot ontmoeten, klimaatadaptief is en uitnodigt tot gezond gedrag, zoals bewegen, sporten en gezond eten en drinken.

Natuur

Ede wil in een zone van 1 tot 1,5 kilometer ten westen van De Veluwe de landbouw extensiveren en natuurinclusieve en circulaire landbouw stimuleren. Dat komt de natuur op de Veluwe ten goede. Het natuurlijke systeem vormt de basis voor alle ontwikkelingen. Dit betekent dat Ede natuurinclusief, klimaatrobuust en circulair werkt en ontwikkelt. Het kenmerkende Edese landschap is ons dierbaar en wordt zoveel mogelijk behouden.

Economie

Ede wil 1 à 2 procent extra banen per jaar. De gemeente stimuleert innovatieve ondernemers in de agro- en foodsector én wil een hoogwaardige vrijetijdssector. Aan de KennisAs komen hoogwaardige woon- en werkgebieden. Uitbreiding van de bedrijventerreinen zoekt Ede vooral langs de A30 en A12 en beperkt bij de dorpen. De inschatting is dat er komende 20 jaar 90 tot 110 hectare extra bedrijventerrein nodig zijn. Zo blijft Ede dynamisch.

Mobiliteit

Ede gaat fietsen, lopen en openbaar vervoer meer stimuleren. De auto doet een stapje terug.  Als de bereikbaarheid lopend, per fiets of openbaar vervoer goed is, dan kunnen we met passende parkeernormen op een aantal plekken de openbare ruimte anders inrichten, bijvoorbeeld met groen. Dit vraagt een betere (fiets)infrastructuur en voorzieningen in de buurt. Ede wil na het nieuwe station Ede-Wageningen een station Ede-West realiseren. Ede haakt ook aan op de Rijnlijn, de hoogwaardige busverbinding Arnhem - Wageningen - Ede.

Energie

Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Woningen en bedrijven gaan stap voor stap minder fossiele energie gebruiken. Daarvoor is ook lokale opwek van energie nodig. Grootschalig gebeurt dit in energiecorridors langs de snelwegen A12 en A30. Het energienetwerk moeten worden vernieuwd om goed te kunnen inspelen op het laden, opslaan en transport van energie. Kleinschalig opwekken stimuleert Ede ook. Daarmee werken we aan een duurzame toekomst.

Gemeenteraad

Nadat inwoners zijn geraadpleegd, legt het college van B&W het plan voor aan de gemeenteraad, met de resultaten van de raadpleging. De gemeenteraad stelt dan de concept-Omgevingsvisie vast. Vervolgens is er nog een formele inspraakronde, over de concept-Omgevingsvisie. De gemeenteraad zal de Omgevingsvisie naar verwachting begin 2022 definitief vaststellen.

Naar de concept-Omgevingsvisie

Op www.ede.nl/omgevingsvisie vind je de twee documenten: de volledige concept-Omgevingsvisie en een publiekssamenvatting van 9 pagina's.